Projekat finansira
Evropska Unija

Dan: 1. Decembra 2021.

Priručnik za anketiranje poslodavaca u okviru istraživanja tržišta rada 2021/2022. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine – Vodič kroz istraživački instrument

Da bi Federalni zavod za zapošlјavanje i kantonalne službe za zapošlјavanje ostvarili kvalitetnu i trajnu saradnju sa što većim brojem poslodavaca, neophodno je suočavanje sa određenim izazovima i iznalaženje adekvatnih rješenja. Ovo istraživanje je fokusirano na identificiranje klјučnih elemenata saradnje, a kako bi se usluge Zavoda kontinuirano unapređivale.

NAJAVA DOGAĐAJA: AKADEMIJA ZA UNAPREĐENJE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA RADA – MODUL 3: PROVOĐENJE ANKETIRANJA: „Proces anketiranja – uloga anketara“

Federalni zavod za zapošljavanje uz tehničku podršku projekta Evropske unije „Unapređenje istraživanja tržišta rada“ provodi periodična ispitivanja potreba poslodavaca. Obuka ima za cilj pripremu anketara za proces prikupljanja podataka, upoznavanje sa metodološkim aspektima istraživanja, istraživačkim instrumentarijem, te procesom prikupljanja podataka.    

NAJAVA DOGAĐAJA: Javna diskusija sa studentima

Dio plana diskusije: Javna rasprava o tome kakva bi trebala biti Strategija zapošljavanja FBiH, a kako bi ispunila njihova očekivanja i potrebe ima za cilj da pojasni proces strateškog planiranja, te da sugeriše na koji način se mladi mogu uključiti u razvojne procese, ali i na koji način mjere mogu pomoći mladima.

NAJAVA DOGAĐAJA: Javna diskusija sa poslodavcima „Planiranje u uslovima krize – Kriza kao poslovna prilika“

Prema Članu 7. UREDBE O IZRADI STRATEŠKIH DOKUMENATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Partnerstvo podrazumijeva saradnju svih nivoa vlasti u Federaciji, kao i saradnju sa socio-ekonomskim partnerima u procesu izrade strateških dokumenata. Partnerstvo se osigurava kroz zastupljenost i ravnopravnost partnera u procesu izrade strateških dokumenata u Federaciji.