Projekat finansira
Evropska Unija

Vijesti

OBAVJEŠTENJE O PROVOĐENJU ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA RADA

Obavještenje: Federalni zavod za zapošljavanje, u saradnji sa službama za zapošljavanje, a uz podršku projekta Evropske unije ,,Unapređenje istraživanja tržišta radaˮ,  pokreće aktivnosti anketiranje poslodavaca.

Oglašena slobodna radna mjesta u 2020. godini

Projekat „Unapređenje istraživanja tržišta rada“, koji finansira Evropska unija, je održao radionicu “Poboljšanje kvalitete i količine prikupljenih radnih mjesta” u junu ove godine i svi predstavnici službi za zapošljavanje su pozvani da dostave podatke o slobodnim radnim mjestima prikupljenim tokom 2020. godine.

NAJAVA DOGAĐAJA: AKADEMIJA ZA UNAPREĐENJE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA RADA – MODUL 3: PROVOĐENJE ANKETIRANJA: „Proces anketiranja – uloga anketara“

Federalni zavod za zapošljavanje uz tehničku podršku projekta Evropske unije „Unapređenje istraživanja tržišta rada“ provodi periodična ispitivanja potreba poslodavaca. Obuka ima za cilj pripremu anketara za proces prikupljanja podataka, upoznavanje sa metodološkim aspektima istraživanja, istraživačkim instrumentarijem, te procesom prikupljanja podataka.    

NAJAVA DOGAĐAJA: Javna diskusija sa studentima

Dio plana diskusije: Javna rasprava o tome kakva bi trebala biti Strategija zapošljavanja FBiH, a kako bi ispunila njihova očekivanja i potrebe ima za cilj da pojasni proces strateškog planiranja, te da sugeriše na koji način se mladi mogu uključiti u razvojne procese, ali i na koji način mjere mogu pomoći mladima.

NAJAVA DOGAĐAJA: Javna diskusija sa poslodavcima „Planiranje u uslovima krize – Kriza kao poslovna prilika“

Prema Članu 7. UREDBE O IZRADI STRATEŠKIH DOKUMENATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Partnerstvo podrazumijeva saradnju svih nivoa vlasti u Federaciji, kao i saradnju sa socio-ekonomskim partnerima u procesu izrade strateških dokumenata. Partnerstvo se osigurava kroz zastupljenost i ravnopravnost partnera u procesu izrade strateških dokumenata u Federaciji.

NAJAVA DOGAĐAJA: AKADEMIJA ZA UNAPREĐENJE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA RADA U JAVNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

  JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske uz tehničku podršku projekta Evropske unije „Unapređenje istraživanja tržišta rada“ provodi periodična ispitivanja potreba poslodavaca. Ova aktivnost se obavlja u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 30/10, 102/12 i 94/19), te godišnjim Programima rada Zavoda za zapošljavanje. Obuka ima za cilj pripremu anketara za proces prikupljanja podataka, upoznavanje sa metodološkim aspektima istraživanja, istraživačkim instrumentarijem, te procesom prikupljanja podataka.  

Za prikaz preko cijelog ekrana, kliknite na sliku

Istraživanja i analize

Cilj ovog projekta je doprinijeti provedbi prioriteta zapošljavanja pomažući prvenstveno povećanju analitičkih kapaciteta i efikasnosti javnih službi za zapošljavanje. Unutar podstranice „Istraživanje i analize“ čitalac može pronaći istraživačke radove na temu tržišta rada, različite tematske izvještaje, tehničke izvještaje o određenim pitanjima i strateške okvirne dokumente. Preuzimanje i upotreba svih dokumenata je besplatna i ohrabruje se, ali ako se citiraju moraju se navesti odgovarajuće reference vezane za projekat (Projekat tehničke podrške “Unapređenje istraživanja tržišta rada” finansiran od Evropske unije).