Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

Provedba projekta "Unapređenje istraživanja tržišta rada" započela je u septembru 2020. Projekat finansira Europska unija u iznosu od 1,28 MEUR, a u Bosni i Hercegovini će ga provoditi konzorcij NIRAS IC Sp zoo, GOPA Worldwide Consultants, GOPA mbH Njemačka i Zavod za zapošljavanje Republike Francuske. Projekat pruža podršku korisničkim institucijama u poboljšanju aktivnih mjera zapošljavanja, unapređenju saradnje sa poslodavcima, razvoju strategije zapošljavanja, pomaganju u procesu strateškog planiranja i razvoju okvira za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, koji je dio Mišljenja Europske komisije o prijavi za članstvo u EU i preduvjet za planiranje buduće finansijske podrške za EU sektor rada i zapošljavanja u BiH.

Projektne aktivnosti strukturirane su oko pet rezultata projekta:

Rezultat 1: Sistemi za praćenje i procjenu potreba tržišta rada su operativni

Reforma analiza tržišta rada provest će se u dvije faze:

  1. Usklađivanje pristupa u cijeloj zemlji i ispitivanje COVID-19 uticaja.
  2. Uvođenje istraživanja potrebnih vještina radi daljnjeg unaprijeđenja analiza tržišta rada. Ovo će pomoći u definiranju vrste, nivoa i sastava vještina koje su pojedincima potrebne za obavljanje posla koji zahtijevaju preduzeća. Unaprijedit će i funkciju posredovanja u zapošljavanju JSZ-a.

Provedba ovog zadatka zasniva se na koordinaciji nekoliko vanjskih dionika (projekti koji podržavaju JSZ) koji su već uključeni u proces. Na primjer, Fondacija Helvetas u određenoj mjeri podržava FZZZ i ZZZRS, dok je ZZZRS angažovala eksperta za obuku 5 članova osoblja u sjedištu. Radna grupa nadgleda usklađivanje svih uključenih vanjskih dionika i pojašnjavanje njihovih uloga.

Projektni tim je fokusiran na analize tržišta rada, ali i njegovu metodologiju koja bi se trebala sastojati od odabira uzoraka, načina prikupljanja podataka, dizajna istraživanja, upitnika, strategije umanjenja neodgovaranja itd. Predloženi istraživački instrument je anketa poslodavaca, ali takođe podržana podacima Poreske uprave. Kao jedan od ključnih elemenata novog modela, metodologija istraživanja je sada ažurirana i usmjerena u dva entiteta i Brčko Distrikt BiH, bez mijenjanja nadležnosti JSZ-a.

Imajući u cilju usklađen pristup u cijeloj zemlji i stvaranje uporedivih podataka koji se kasnije mogu prikupiti na nivou BiH, metodologija za analizu tržišta rada koju je razvila FZZZ je pregledana i prilagođena. Pristup je usklađen ne samo s metodološkog gledišta, već i vremenski, kako bi se omogućilo njegovo provođenje u cijeloj zemlji u isto vrijeme.

Na osnovu informacija prikupljenih sa prethodnih projekata, u dogovoru sa osobljem JSZ-a i drugim lokalnim ekspertima, metodologija je dodatno poboljšana tako da uključuje dva nova istraživačka cilja, tj. uticaj COVID-19 na poslovanje preduzeća i potrebe za razvojem vještina.

Trenutna metoda dizajniranja uzoraka je revidirana, prilagođena i dogovorena od strane Radne grupe (RG) uz podršku projektnog tima. Takođe, počevši od prethodno dizajniranog upitnika, projektni tim usko surađuje sa RG na sljedećim aspektima: način formulisanja novih pitanja, uključivanje potrebnih vještina u upitnik, odgovarajuće skale odgovora, uređivanje upitnika, korištenje „preskakanja” pitanja, otvorena pitanja itd, i psihološki redoslijed pitanja. Prije finalizacije upitnika obavljene su konsultacije sa predstavnicima poslodavaca, kako bi se utvrdila njihova relevantnost, te da li prikupljeni podaci već negdje postoje.

Odmah po finaliziranju metodologije, obavljena je obuka anketara u okviru Rezultata 3. Ova aktivnost će se koristiti kao početna vježba izgradnje kapaciteta za kantonalne / regionalne koordinatore koji bi do kraja projekta trebali postati interni treneri zavoda.

 

Zbog COVID-19 mjera socijalnog distanciranja, razgovori su obavljeni telefonom, a podatke su prikupili anketari korištenjem metode računarskog potpomognutog ličnog razgovora CAPI. Naime, koordinacija napora između vanjskih dionika je omugućila JSZ-u da dobije potrebnu opremu za provedbu CAPI metode.

Postupak izvještavanja neće se temeljiti samo na kvantitativnim podacima, već će ga pojasniti i kvalitativni podaci – da bi se bolje razumjeli podaci. Iako se kvantitativni podaci obično smatraju pouzdanijim, objektivnijim i uopštenijim, kvalitativni podaci nude dublje, prosvjetljujuće i opisne informacije, često dodajući kontekst i jasnoću iza tih brojeva.

Nakon odobrenja JSZ-a, konačna verzija Analize tržišta rada (Izvještaj ankete poslodavaca) bit će objavljen dvojezično (na engleskom i BHS) putem svih sredstava komunikacije.

 

Na osnovu nalaza izvještaja ATR na nivou entiteta, projektni tim će zajedno sa timovima entitetskih zavoda, Brčko Distrikta BiH i Agencije za rad i zapošljavanje BIH sastaviti izvještaj o ITR za BiH za 2021/2022.godinu.

Sve potrebne smjernice bit će pružene za Izvještaj za 2022/2023. godinu, koji će institucije provoditi samostalno, bez uključivanja projektnog tima.

Rezultat 2: Povećati efikasnost aktivnih mjera tržišta rada u BiH

 Projektni tim će prikupiti dosadašnje analize i studije koje su već završene kroz različite međunarodne projekte i lokalne institucije, partnere i korisnike aktivne u ovoj oblasti. Zajedno s našim partnerom Pole Emploi, projekat bi mogao pružiti primjere dobre prakse i rješenja iz Europske unije.

Naš pristup za ovaj rezultat bi trebao biti usko usklađen s radom drugih međunarodnih donatorskih programa, s ciljem uspostavljanja jedinstvene procjene pristupa za AMTR. Fokus će biti na korištenju podataka u usavršavanju pristupa pružanja usluga, uključujući dizajn AMTR-a. Važan input za ovu aktivnost biće izvještaj izrađen uz rezultat 1 – Analize tržišta rada.

Aktivnost će se provoditi u dva vala. Prvi redizajn AMTR-a temeljit će se na podacima procjene uticaja koji su dostupni u 2020. godini, koji su proizvedeni od drugih projekata koji su finansirani od strane donatora, i na tome kako integrirati odgovor na COVID-19 u dizajn i provedbu AMTR-a. Drugi redizajn provest će se nakon što projektni tim i osoblje JSZ-a izrade izvještaj o procjeni 2021. i 2022. godine.

Kontinuirano redizajniranje procesa presudno je za JSZ u vremenima koja se brzo mijenjaju na tržištu rada i uslovima u okruženju koji se brzo mijenjaju. Stoga se AMTR moraju mijenjati u skladu sa ekonomskim potrebama. Proces mora biti standardiziran i kvalitetan. Zadatak troši vrijeme i resurse, ali nema alternativu.

Priručnik će pružiti standardizaciju procesa redizajna. Ipak, dizajneri igraju ključnu ulogu u odabiru metoda i pristupa koji su pogodni za ekonomiju koja se mijenja. Priručnik će biti ulaz za aktivnosti izgradnje kapaciteta Rezultata 3, ali će ga JSZ koristiti i kao dio svog redovnog alata za AMTR.

Krajnji cilj projektnog tima je omogućiti korisniku da samostalno redizajnira AMTR, na osnovu dokaza prikupljenih analitičkim postupkom. Da bi se to postiglo, projektni tim će izraditi akcioni plan za procjenu AMTR-a i redizajn AMTR-a za ukupno trajanje projekta. Na kraju će korisnicima biti dodijeljeno da izvedu prvu vježbu preoblikovanja AMTR-a samostalno tokom druge polovine 2022. godine, neposredno nakon finalizacije procjene AMTR-a 2022. 

Grupi analitičkog osoblja JSZ-a i članovima Radne grupe pružit će se obuka za procjenu AMTR-a u okviru rezultata 3 projekta. Nakon obuke, osoblju JSZ-a biće dodijeljeno da procjene AMTR-a skupa sa TA timom.

Rezultat 3: Osposobljeno osoblje institucija tržišta rada za efikasnije provođenje aktivnih mjera tržišta rada usredotočenih na razvoj politika zasnovanih na dokazima, saradnju sa poslodavcima i poboljšani alati za pružanje usluga

 Aktivnosti pod Rezultatom 3 biće na dvostruki način usko povezane sa rezultatima 1, 2 i 4. Metode i alati za praćenje tržišta rada biće uključeni u teme obuke u okviru rezultata 3, ali također se i cijeli koncept provedbe rezultata 1, 2 i 4 može smatrati vježbom razvoja kapaciteta, budući da članovi radne grupe prolaze kroz razvojni proces skupa sa projektnim timom.

Plan obuke pruža preporuke za kratkoročne i dugoročne obuke u skladu sa projektnim potrebama (analize tržišta rada, saradnja poslodavaca, procjena i redizajn AMTR-a, itd.), počevši od najurgentnijih prioriteta sa liste opcija za obuke.

Koncept kontrolirane i standardizovane obuke unutar JSZ-a provest će se u skladu sa realnim potrebama JSZ-a za strogo ciljano osoblje uključeno u aktivnosti u fokusu. Projektni tim će biti fokusiran na osiguravanje održivosti izvođenja obuka kroz bliski rad sa JSZ-om na entitetskom nivou, kako bi se postepeno prebacila odgovornost za dizajniranje i pružanje izgradnje kapaciteta samom JSZ-u.

Namjera je dogovoriti se sa JSZ-ima da oni uvedu ulogu kantonalnog / regionalnog / koordinatora za obuku ili osoba zaduženih za izvođenje obuke – internih trenera. Cilj je razviti interne trenere koji će biti u mogućnosti pripremiti, implementirati, nadgledati i vrijednovati interne programe za obuke. 

Projekat će sarađivati ​​sa identifikovanom grupom predavača kako bi razvili svoje vještine u dizajniranju odgovarajućeg godišnjeg plana obuke i koordinirali ulaze različitih izvođača (akademici, projekti itd.). Treneri su zaposlenici koji su pokazali snažnu sposobnost u obavljanju poslova u svom specijalističkom području rada, koji dobro komuniciraju i koji su na raspolaganju da preuzmu obrazovnu ulogu koja im se nudi.

U vezi sa Rezultatom 2, planirana je studijska posjeta nekoj javnoj službi za zapošljavanje u EU (planirana posjeta Francuskoj i Sloveniji ili Belgiji) kako bi se upoznali sa njihovim dobrim praksama i aktivnim mjerama na tržištu rada za koje je dokazano da su najuspješnije (ili su ocijenjene kao visoko efikasne).

Projektni tim će predložiti da se rukovodstvo JSZ-a i operativno osoblje uključe u studijske posjete kako bi se kreatori politike upoznali sa promjenom, ali i da se koriste zaposlenici na operativnom nivou koji će razumjeti teme, detalje i koji će praktično primijeniti prakse na terenu. Podrška uprave je presudna, ali operativno osoblje je ono koje širi informacije po cijeloj instituciji i čija je podrška također vrlo važna, posebno zbog fluktuacije osoblja, uključujući i upravljanje JSZ-om. Predstavnici će biti izabrani ne samo zbog njihovih pojedinačnih uloga, već i zbog sinergije i potencijalnih saveza sa ostalim učesnicima.

Studijska posjeta prilika je za javnu službu za zapošljavanje da prikupi informacije, znanje, proširi uvide, podstakne motivaciju, postane međunarodnija i pokaže svoja dostignuća. Međutim, zbog projektne intervencije vrlo je važno usredotočiti se na ključne ishode učenja tokom studijskih posjeta, poput prenosa određenih aktivnosti, aktivnih mjera na tržištu rada, promotivnih aktivnosti koje se koriste u drugim zemljama itd.

Ovisno o razvoju događaja sa COVID-19, postoji rizik da se studijska posjeta ne održi kako je planirano. Alternativna opcija je organiziranje institucionalne razmjene sa EU JSZ ili webinar sa EU JSZ mrežom na temu od interesa za projekat. 

Rezultat 4: Poboljšana razmjena informacija o ponudi i potražnji radne snage u skladu sa međunarodnim standardima

 Analiza će se temeljiti na primarnom i sekundarnom istraživanju. Primarno istraživanje će uključivati intervjue / fokusne grupe relevantnih dionika i terenske posjete, sekundarno istraživanje će biti analiza postojećih dostupnih podataka (uključujući nalaze rezultata 1), sistema, izvještaja i procedura. Važan ulaz bit će istraživanje provedeno pod Rezultatom 1, koje mora biti integrisano, jer pruža značajne informacije o problemu u fokusu.

Izvještaj će sadržavati trenutno stanje, metodološki okvir, rezultate istraživanja, zaključke o sljedećim pitanjima: saradnja između JSZ-a i njegovih klijenata (posebno poslodavaca), kvalitet i količina podataka prikupljenih u saradnji sa poslodavcima, upotreba ovih podataka za svrhe podudaranja poslova, izvori JSZ-a, tehnički i pravni okvir, kvalitet objavljenih slobodnih radnih mjesta prema međunarodnim standardima (uključujući podatke o vještinama), preporuke za poboljšanje sistema i usklađivanje pristupa u saradnji sa poslodavcima.

Kao rezultat toga daće se preporuke za unaprijeđenje saradnje sa poslodavcima, ili posebno o tome kako poboljšati razmjenu informacija o potražnji i zalihama radne snage. Ovo istraživanje će biti input za program izgradnje kapaciteta Rezultata 3 o tome kako poboljšati saradnju sa poslodavcima.

Radionica će biti posvećena predstavljanju do sada postignutih nalaza korištenjem kvantitativne i kvalitativne analize i administrativnih podataka, takođe sa ciljem prikupljanja povratnih informacija od učesnika o rezultatima i daljim koracima koje treba preduzeti za reformu trenutnog sistema razmjene podataka. Glavni fokus će biti na:

  1. Saradnji sa JSZ klijentima – posebno sa poslodavcima
  2. Kvalitetu i količini podataka prikupljenih kroz saradnju sa poslodavcima
  3. Potencijalu za upotrebu tih podataka u svrhe podudaranja poslova
  4. Dostupnim slobodnim radnim mjestma za JSZ: izvori, tehnički i pravni okvir
  5. Kvalitetu objavljenih slobodnih radnih mjesta u skladu sa međunarodnim standardom
  6. Poboljšanju sistema kroz poboljšanje strukture i usklađivanje pristupa u saradnji sa poslodavcima.

Projektni tim će takođe pripremiti Izvještaj o dobroj EU praksi za saradnju sa poslodavcima i ulozi EURES mreže u ovom procesu, uključujući pregled kako je EURES (Evropska mreža radnih mjesta) organiziran i funkcionira, JSZ pruža usluge, odgovornosti JSZ koji su se pridružili mreži, obaveze trećih strana koje se pridružuju mreži i prekogranične aktivnosti.

Provešće se analiza potencijalnih prilagođavanja za provedbu razmjene slobodnih radnih mjesta. Analiza će obuhvatiti pregled onoga što je potrebno za povećanje tehničkih mogućnosti za razmjenu podataka, pa čak i automatizirano podudaranje, poboljšavajući format slobodnih radnih mjesta.

Da bi se razvio prijedlog biće organizovana radionica posvećena prezentaciji nalaza i preporuka iz dva prethodna zadatka, koja također ima za cilj prikupljanje povratnih informacija od učesnika o rezultatima i daljnjim koracima koje treba poduzeti za usklađivanje pristupa u saradnji sa poslodavci u procesu prikupljanja slobodnih radnih mjesta. Na osnovu ovih povratnih informacija izradit će se akcioni plan s jasnim koracima, ulogama i odgovornostima.

Rezultat 5: Pružena podrška u razvoju strateškog okvira

 Strateški okvir tržišta rada u Bosni i Hercegovini ističe ili uopće nije usvojen. Jedini nivo vlasti koji ima validnu strategiju je Republika Srpska, ali ona ističe do kraja 2020. godine. Strategija Federacije BiH nije usvojena, dok na nivou BiH Strategija nikada nije došla u konačnu fazu nacrta. Međunarodna organizacija rada (ILO) pruža podršku FBiH Ministarstvu u izradi strategije zapošljavanja. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske poslalo je pismo projektnom timu sa zahtjevom da pruži tehničku pomoć u izradi strategije. Na osnovu zahtjeva ministarstva, projektni tim pruža tehničku pomoć u razvoju strategije zapošljavanja.

Projekat će svoje napore organizirati na osnovu otvorene metode koordinacije EU i Smjernica za politike zapošljavanja, kakva je primijenjena u EU. Ideja je razviti proceduralnu metodu. Ova metoda bi se mogla podijeliti u tri faze. Prva faza bi se sastojala od dva glavna koraka: (1) utvrđivanje zajedničkih ciljeva, utvrđenih u smjernicama politike. Ovo će biti preuzeto iz smjernica politike EU, kako bi se izbjegao potencijalni nesporazum između entiteta i Distrikta Brčko, (2) razvoj zajedničkih statističkih pokazatelja u svrhu procjene i praćenja – svaki strateški cilj imat će zajedničke pokazatelje, barem na nivou svrhe.

Ovaj zadatak će postaviti osnove za koordinaciju strateških razvojnih napora na državnom nivou i izradu prioriteta za zapošljavanje u cijeloj zemlji.

Osnovna ideja je stvoriti proces donošenja politika koji ne dovodi do obavezujućeg zakonodavstva niti zahtijeva od entiteta i Brčko Distrikta BiH da promijene svoje ustavne odgovornosti. Projektni tim ima za cilj širenje dobre prakse i postizanje veće konvergencije prema glavnim ciljevima širom zemlje.

Nakon usvajanja entitetskih strategija, projektni tim će sarađivati sa Ministarstvom civilnih poslova na definisanju pristupa za razvoj cjelodržavne strategije za zapošljavanje.

Provođenje Otvorenog metoda koordinacije EU-e će se sastojati od  pružanja tehničke i logističke podrške Ministarstvu civilnih poslova tokom izrade strategije za zapošljavanje u cijeloj zemlji. Pristup će biti usklađivanje napora svih zainteresovanih vanjskih dionika, vođenje participativnog i transparentnog procesa sastavljanja strateških ciljeva i pokazatelja identifikovanih na entitetskom nivou.

Ukoliko bude uspješna za aktivnosti 5.1. i 5.2. OMC  bi trebao polučiti entitetske strategije i strategiju Brčko Distrikta BiH sa zajedničkim ciljevima, zajednički uspostavljenim mjernim instrumentima i jasnim izvorima za prikupljanje podataka i izvještavanje (statistika, pokazatelji, smjernice).

Projektni tim će podržati MCP u identifikaciji zajedničkih osnova među strategijama, ali i prihvatljiv format za prezentaciju na nivou zemlje. Kao rezultat, MCP će razviti nacrt Strategije zapošljavanja.

Sve tehničke rasprave podržat će projektni tim, ali će također biti pozvane i druge međunarodne organizacije da podrže proces i doprinesu provedbi strategije.